ข้อมูลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล พิจิตร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมตำบลทุ่งน้อยจะมีลักษณะเป็นทุ่งนาบริเวณไม่กว้างจะอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหมู่ 4 บ้านทุ่งน้อย ทุ่งนาบริเวณดังกล่าวมีบริเวณไม่กว้าง ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าทุ่งน้อย ดังนั้นจึงเอาบริเวณดังกล่าวเป็นชื่อของตำบลทุ่งน้อยมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำพิจิตรเก่าไหลผ่าน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับทำการเกษตร ซึ่งประชากรสามารถทำนาได้ปีละ 2-3 ครั้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 984 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

การคมนาคมเดินทางโดยรถยนต์ติดกันภายในตำบลและตำบลใกล้เคียงสะดวก และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 9 กม.
มีเส้นทางถนน รพช.คลองตางาว-ทุ่งน้อย ระยะทาง 9 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นเมือง,เครื่องเบญจรงค์

สถานที่

1. วัดทุ่งน้อย
2. วัดใหม่ศรีวิชัย
3. วัดอินทร์พรหมใย
4. วัดเถรน้อย
5. โรงเรียน 1 แห่ง
6. สถานีอนามัย 1 แห่ง
7. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง ทำมาจากไหมประดิษฐ์ โดยทอด้วยกี่กระตุกจะมีผลิตภัณฑ์เป็น ผ้าพื้นสีเดียว,ผ้าตัดชุด
2 เครื่องเบญจรงค์ เครื่องเบญจรงค์
3 เครื่องเบญจรงค์ เครื่องเบญจรงค์

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล พิจิตร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล พิจิตร