ข้อมูลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง พิจิตร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ของตำบลห้วยแก้วสมัยก่อนเป็นป่าทึบมีสัตว์ป่าชุกชุมมากมาย จนกระทั่งพรานป่าเข้ามาล่าสัตว์มาพบคลองซึ่งมีน้ำใสสะอาด และมีต้นแก้วขึ้นอยู่บริเวณริมคลองมากมาย จึงได้เรียกคลองแห่งนี้ว่าคลองห้วยแก้ว ต่อมามีผู้คนอพยพมาจากทางภาคอีสานจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อคลองว่า "ห้วยแก้ว" ในปี 2539 ได้แบ่งการปกครองจากตำบลโพธิ์ไทรงาม แยกเป็นตำบลห้วยแก้ว

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลห้วยแก้วเป็นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขาเหมาะแก่การเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนาและพืชไร่บางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แหลมรัง ต.บึงนาราง กิ่งอ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพธิ์ไทรงาม กิ่งอ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,050 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก (ทางหลวงหมายเลข 117) กม.ที่ 50 ถึง กม.ที่ 54

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

สถานที่

1) ที่ว่าการ กิ่งอ.บึงนาราง
2) บึงคูณ 1 แห่ง
3) ศพด.ห้วยแก้ว
4) โรงเรียนประถม 2 แห่ง
5) สถานีตำรวจภูธร กิ่งอ.บึงนาราง

สถานที่ท่องเที่ยว
1

โรงแรม
1 ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ไทรงาม คืนละ 350 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านป้าอ้วน หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ไทรงาม อาหารตามสั่ง
2 ร้านแซบอีหลี หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ไทรงาม อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
2 เสื่อพับ เสื่อพับ

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง พิจิตร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง พิจิตร