ข้อมูลตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ พิจิตร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังงิ้วใต้ แยกมาจากตำบลวังงิ้ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และได้แยกเป็นกิ่งอำเภอดงเจริญ พร้อมกับการแยกตำบลวังงิ้วใต้ ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ชื่อตำบลวังงิ้วใต้เพราะว่าที่ตั้งของตำบลอยู่ใต้ตำบลวังงิ้ว

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังงิ้ว กิ่งอ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สำนักขุนเณร กิ่งอ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ค้าขาย
อาชีพเสริม แปรรูปอาหาร ทอผ้า รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

การเดินทาง

จากช่วงถนนเขาทราย – ตากฟ้า ผ่านสี่แยกวังงิ้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งของตำบลวังงิ้วใต้ และที่ว่าการกิ่ง อ. ดงเจริญ จ.พิจิตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

สถานที่

1) วัดวังงิ้ว
2) วัดบรรพตสุทธาราม (วังเรือน)
3) วัดวังกะทะ
4) ที่ว่าการกิ่งอำเภอดงเจริญ จ. พิจิตร
5) อ่างเก็บน้ำวังเรือน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดวังเรือน วัดตั้งอยู่หน้าเขาวังเรือน ซึ่งบนเขาทางวัดได้ทำบันไดสู่ด้านบน และมีองค์พระขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้คนทั่วไปได้ชื่นชม สักการะบูชา และท่องเที่ยว
2 วัดวังเรือน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบรูปไม้สักแบบบัวใหญ่ กรอบรูปไม้สักแบบบัวใหญ่
2 ผ้าทอ ผ้าทอมือด้วยกี่กระตุก ผ้ายกดอกสี่ตะกรอ ผ้าลายขิด ผ้าทอลายวังงิ้ว

สินค้าโอทอป ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ พิจิตร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ พิจิตร