ข้อมูลตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ พิจิตร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลได้แยกพื้นที่ปกครองจากอำเภอบางมูลนาก มีจำนวน 11 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่อพยพจากตำบลใกล้เคียง มีอาชีพทำนาเป็นหลัก พื้นที่เดิมเป็นหนองน้ำใหญ่ไม่ค่อยมีบ้านคนอาศัย ได้มีพ่อค้าขายกระบือ ชื่อนายเณร จากจังหวัดเพชรบูรณ์ แวะพักอาศัย จึงเรียกสถานที่นี้ว่า สำนักตาขุนเณร ต่อมาหลังมีผู้คนอพยพมาอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเปลี่ยนแปลงชื่อว่าสำนักขุนเณร

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองเล็ก ไหลผ่านหลายสาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลห้วยพุก, ตำบลห้วยร่วม กิ่งอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังงิ้วใต้ กิ่งอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,198 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ถนนลาดยาง 1 เส้นทาง สายบางมูลนาก-วังงิ้ว ระยะทาง 29 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกชนิดต่าง ๆ, ข้าวกล้องหอมมะลิแดง

สถานที่

1) โรงเรียนสำนักขุนเณร
2) วัดสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียน)
3) โรงเรียนวังบงค์
4) สถานีอนามัยตำบลสำนักขุนเณร
5) เทศบาลสำนักขุนเณร
6) วัดคลองตัน
7) วัดไทรย้อย
8) วัดกุดประดู่
9) สถานีตำรวจ สภ.กิ่ง อ.ดงเจริญ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
2 น้ำพริกชนิดต่าง ๆ น้ำพริกประเภทต่างๆ ที่มีส่วนประกอบจากปลา สมุนไพร ซึ่งประกอบด้วย น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกแกงส้ม น้ำพริกนรก
3 พริกแกง พริกแกง

สินค้าโอทอป ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ พิจิตร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ พิจิตร