ข้อมูลตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี พิจิตร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมหมู่บ้านของตำบลหนองหลุม ขึ้นอยู่กับอำเภอสามง่าม ปัจจุบันมีจำนวน 12 หมู่บ้าน และขึ้นอยู่กับอำเภอวชิรบารมี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2541 ตำบลหนองหลุมได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันคนปัจจุบันชื่อ นายจำนงค์ มาน้อย

พื้นที่

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 54.82 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,077 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.81 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 69 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 84.99 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 สายพิษณุโลก - นครสวรรค์

ผลิตภัณฑ์

รองเท้าสลิบเปอร์ ไม้กวาดดอกหญ้า

สถานที่

1. วัดต้นประดู่
2. วัดหนองหลุม
3. วัดยางนกกระทุง
4. วัดเจริญสุขาราม (บัวยาง)
5. วัดกลางวงศ์มณี
6. วัดโนนป่าแดง

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารนบเกตุ ม.6 ต.หนองหลุม อาหารบุฟเฟ่ อาหารตามสั่ง
2 ร้านอาหารปั๊มน้ำม ม.1 ต.หนองหลุม อาหารตามสั่ง
3 ร้านเขรางค์ ม.6 ต.หนองหลุม อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 รองเท้าสลิบเปอร์ ผลิตภัณฑ์รองเท้าสลิบเปอร์ ทำจากผ้าสำหรับสวมใส่อยู่กับบ้าน

สินค้าโอทอป ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี พิจิตร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี พิจิตร