ข้อมูลตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมได้มีหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ชาวบ้านได้พร้อมใจกันก่อสร้างวัดบริเวณที่จะก่อสร้างมีต้นตาลยู่หนึ่งต้นเป็นต้นเดี่ยวในละแวกนั้นจึงให้ชื่อว่าวัดตาลเดี่ยว ต่อมาเมื่อมีราษฎรมาอาศัยมากขึ้นจึงได้จัดตั้งเป็นตำบลตาลเดี่ยวในปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบ ไม่มีภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบเกษตรกรรม ทำนา ที่พักอาศัย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ยาสูบ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,559 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 800 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางบก จากอำเภอหล่มสักใช้เส้นทางบ้านติ้ว – หล่มสัก ระยะทาง 1 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

มีดบ้านใหม่

สถานที่

1)วัดศรีสมพร
2)วัดบ้านใหม่
3)วัดตาลเดี่ยว
4)วัดศรีสะอาด
5)วัดท่าแขก
6)วัดท่าโก
7)วัดปากห้วยขอนแก่น

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดตาลเดี่ยว วัดบ้านตาลเดี่ยว เป็นวัดคู่บ้านของบ้านตาลเดี่ยวและชาวตำบลตาลเดี่ยว เป็นวัดเก่าแก่ของตำบล และชุมชนให้ความเคารพศรัทธา ปฏิบัติตามพุทธศาสนา
2 วัดตาลเดี่ยว ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
3 วัดตาลเดี่ยว ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 มีดบ้านใหม่ รูปทรงสวยงาม คงทน มีความคมเป็นเลิศ

สินค้าโอทอป ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์