ข้อมูลตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าก่อตั้งเมื่อปีใด สันนิษฐานจากผู้รู้จากการสร้างวัดสักหลง ประมาณ 2,000 ปีที่ผ่านมาสักหลงมีที่มาจากการไหลของน้ำแม่น้ำป่าสัก ซึ่งในฤดูน้ำหลากสายน้ำไหลมาตามแรงของน้ำเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ร่องน้ำ คูคลอง (ในอดีตเรียกคูคลองที่พลัดหลงว่ากุด) กุดสักหลง กุดแบ่ง เป็น 3 แห่ง กุดสักหลงใหญ่บริเวณ 1,2,11,7,8 กุดสักหลง ม. 3 กุดสักหลงน้อยบริเวณ ม. 4,5,9,10 กุดสักหลงทั้ง 3 แห่งตื้นเขินมาก ปัจจุบันราษฎรอพยพมาตั้งบ้านเรือนทั้งหมดเหลือแต่แม่น้ำป่าสักไหลผ่านใจกลางตำบลและคูคลองต่าง ๆ สำหรับนำน้ำไปใช้ในการเกษตรปัจจุบันแยกเป็น 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีพื้นที่ทั้งหมด 34 ตร.กม. ม. 1,2,4,6,7,8,9,11 เป็นที่ราบลุ่ม ม. 3,5,10 เป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผลผลิตได้แก่การเพาะปลูกข้าวและพืชไร่ มีลำน้ำและลำห้วย 9 สาย บึงและหนองน้ำ 5 แห่ง สำหรับทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าอิฐบุญ อำเภอหล่มสัก และ ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวัดป่า และ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้วยไร่, ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลฝายนาแซง ตำบลวัดป่า ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่ ค้าขาย
อาชีพเสริม กลุ่มอาชีพ เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,393 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 72.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลสักหลงอยู่ห่างจากอำเภอหล่มสักประมาณ 5 กม. มีถนนสายหล่มสัก หล่มเก่า การคมนาคม สะดวก มีรถโดยสารประจำทาง รถสามล้อเครื่อง มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ครบทุกหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอกี่กระตุก

สถานที่

1) วัดศรีสมบูรณ์
2) วัดสันติวัฒนา
3) วัดไตรภูมิ
4) วัดจอมแจ้ง , วัดชลประทาน
5) โรงเรียนบ้านดอนสว่าง
6) โรงเรียนบ้านวังรู
7) โรงเรียนบ้านสักหลง
8) ตู้ยามชุมชนบ้านสักหลง
9) วัดป่าห้วยชัน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ค่ายลูกเสือพ่อขุนผาเมือง ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

โรงแรม
1 ณัฐติรัตน์แกรนด์โฮเต็ล จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-745022
2 บ้านแก้ว ข้างโรงเรียนศรีมงคล อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-703010
3 หล่มสักสวิสฮิลล์ ต.ห้วยแร้ง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 01-5270078
4 โฆษิตฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-711293
5 โฮเฮ็ล 99 ถนนคชเสนีย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056701405

ร้านอาหาร
1 ลาบเป็ดเฮียตี๋ หมู่ที่ 3 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อาหารตามสั่ง ลาบเป็ด ต้มเป็ด พะโล้เป็ด ผัดกะเพราเป็ด ทอดไข่ใส่เป็ด ขาหมูพะโลเป็ด ผัดขี้เมาเป็ด หัวเป็ดอบ ฯลฯ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
2 ผ้ามัดหมี่ลายสี่มุมเมือง ผ้าทอด้วยไหมโทเรและไหมประดิษฐ์ เก็บตะกรอ ย้อมสีตามต้องการ
3 พวงกุญแจฝักมะขาม พวงกุญแจฝักมะขาม

สินค้าโอทอป ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์