ข้อมูลตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ เพชรบูรณ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

การก่อตั้ง ต. บ่อไทย ในปี พ.ศ. 2537 ได้แยก ต. วังโบสถ์ ออกจาก ต. บ่อไทย มีกำนันที่เป็นผู้นำของตำบลมาแล้ว 2 คน 1. นายเฮง จีนยี่ 2. นายเฉลียว อัตตะชีวะ และมาจากการเลือกตั้ง 1.นายบุญหลาย นิลมุด และคนปัจจุบัน คือ นายวิรัตน์ สิงห์เส ต. บ่อไทยมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน พื้นที่ของตำบลมีประมาณ 204 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 127,500 ไร่

พื้นที่

ต. บ่อไทย ได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ. หนองไผ่ ห่างจาก อ. หนองไผ่ ประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 50 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต. นายม และ ต. ตะเบาะ อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต. วังท่าดี และ ต. ท่าด้วง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ เขตจังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. วังโบสถ์ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม ตัดเย็บเสื้อผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,815 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.39 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอำเภอหนองไผ่ ใช้เส้นทางถนนสระบุรี – หล่มสัก หรือสายท่าแดง แยกเข้าทางผ่านตำบลวังโบสถ์ แยกเข้าเขตตำบลบ่อไทย เส้นทางถนนลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

ชุดกีฬา

สถานที่

1) สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
2) ที่พักสงฆ์ 7 แห่ง
3) สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
4) โรงเรียนประถม 6 แห่ง (ขยายโอกาสทางการศึกษา 2 แห่ง)
5) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
7) หน่วยอนุรักษ์ป่าไม้ 1 แห่ง
8) ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำห้วยจั๊กจั่น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านวังเจริญรัตน์ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
2 น้ำตกวังไพร ตั้งอยู่หมู่ 10 บ้านโนนตูม ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทางจาก อบต.บ่อไทย ถึงน้ำตกประมาณ 18 กิโลเมตร
3 น้ำตกซับยายดำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาย ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เป็นน้ำตกที่สวยงามตามธรรมชาติ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชุดกีฬา มี 3 ขนาด คือขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

สินค้าโอทอป ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ เพชรบูรณ์