ข้อมูลตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลหนองแจงอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ รวมกลุ่มกันจนเป็นหมู่บ้าน และตำบลตามลำดับ วัฒนธรรมประเพณีของชาวตำบลหนองแจงที่สืบทอดกันมา คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ (งานบุญเดือนหก) ที่ประชาชนจะร่วมใจกันจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปีที่วัดหนองแจง ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และเป็นที่ราบสูงเป็นส่วนน้อยซึ่งสลับเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ เป็นบางส่วน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล และมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 37,000 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต. บ้านโภชน์ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต. ซับสมอทอด ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต. กันจุ อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. พญาวัง อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน เช่น จักสาน เย็บผ้า ทอผ้า ฯลฯ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,400 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 84 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสายสระบุรี – หล่มสัก เป็นถนนสายหลักของตำบลหนองแจง เดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัว และรถยนต์โดยสารประจำทาง

ผลิตภัณฑ์

ชมพู่ และผ้ามัดหมี่

สถานที่

1) อ่างเก็บน้ำอู่เรือ
2) บึงตะแบก
3) ถ้ำผานาง
4) วัดหนองแจง
5) สถานีอนามัยหนองแจง
6) ตู้ยามตำบลชุมชน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 งานประเพณีบุญบั้งไฟวัดหนองแจง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจัดเป็นประจำในเดือนพฤษภาคมของทุกปี มีการจัดการประกวดรำเซิ้งบั้งไฟ ตกแต่งบั้งไฟสวยงาม บั้งไฟจุดสูง แข่งขันตะกร้อ มหรสพตอนกลางคืน
2 อ่างเก็บน้ำอู่เรือ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีแพสำหรับชมวิวธรรมชาติ น้ำใส สะอาด เย็น และมีอาหารที่พักสำหรับบริการท่องเที่ยว
3 บึงตะแบก เป็นแม่น้ำใหญ่ไหลผ่านหมู่บ้าน มีแพสำหรับล่องแม่น้ำชมธรรมชาติที่สวยงาม
4 ถ้ำผานาง เป็นถ้ำโบราณที่เกิดจากธรรมชาติ ภายในถ้ำมีหินย้อย เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการผจญภัย

โรงแรม
1 บึงสามพันอินน์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก อ.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-732199,731035 คืนละ 300-400 บาท

ร้านอาหาร
1 ตาเพ็งปลาเผา หมู่ที่ 10 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศั ปลาชอนเผา อาหารตามสั่ง
2 ร้านอาหารอู่เรือ อ่างเก็บน้ำอู่เรือ หมู่ที่ 12 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน อาหารตามสั่งทุกประเภท
3 ลาบป้าอร 120 หมู่ที่ 10 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โ อาหารพื้นเมืองอีสาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชมพู่ ชมพู่สด มีจำนวน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ทูลเกล้า (สีเขียว) และพันธุ์เพชรน้ำผึ้ง (สีแดง)
2 ชมพู่ ชมพู่
3 ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน
4 ผ้ามัดหมี่ ใช้ด้ายไหมประดิษฐ์ กลุ่มมัดด้าย, ย้อมสี, ทอด้วยตนเอง

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์