ข้อมูลตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้องตี้ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านบ้องตี้บน หมู่ที่ 2 บ้านบ้องตี้ล่าง หมู่ที่ 3 บ้านท้ายเหมือง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะเซอย่อ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศพม่า

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 750 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 15 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอบ้องตี้

สถานที่

1) โรงเรียนบ้านบ้องตี้
2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้องตี้ล่าง
3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุ่งมะเซอย่อ
4) วัดบ้องตี้ล้วนพลูผลาราม
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายเหมือง
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ล่าง
7) สถานีอนามัยบ้านบ้องตี้
8) หน่วยมาลาเลียบ้านบ้องตี้
9) ถ้ำบ้องตี้
10) มัสยิดอิสลาม
11) โบสถ์คริสตจักร
12) ประตูสู่อันดามัน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอบ้องตี้ มีการยกดอก ผ้าพื้น เป็นมันคล้ายผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี