ข้อมูลตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่ากระดาน แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “ตำบลสองคลอง” ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ของเมืองเก่าท่ากระดาน ซึ่งเคยถูกพม่าตีแตกเมื่อราว พ.ศ. 2030 – 2037 ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ได้มีท่านขุนกมล ธุระราษฎร์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้ขึ้นมาตรวจราชการที่อำเภอศรีสวัสดิ์ และเดินผ่านตำบลนี้ ท่านจึงได้ขนานนามตำบลสองคลองเสียใหม่ เป็นตำบลท่ากระดานมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบภูเขา และป่าไม้ มีพื้นที่ทั้งหมด 11,950 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,048 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสาย กาญจนบุรี – ศรีสวัสดิ์ ทางหลวงหมายเลข 3199 ตลอดสาย โดยผ่านสถานที่สำคัญ คือ เขื่อนท่าทุ่งนา หน่วยพิทักษ์ป่าลำห้วยสะด่อง เข้าสู่เขตตำบลท่ากระดานหมู่ 4 บ้านแก่งแคบ หมู่ 5 บ้านหม่องกระแทะ ผ่านหมู่ 2 หมู่ 1 บ้านท่ากระดานเป็นถนนลาดยางระยะทาง 60 กม. จากตำบลท่ากระดานถึงอำเภอศรีสวัสดิ์ระยะทาง 50 กม. สำหรับหมู่ 3 ต้องใช้เส้นทางสาย เขื่อนศรีนครินทร์ – น้ำตกห้วยแม่ขยิ่น เป็นถนนลูกรังยาว 12 กม.

2.2สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ)

ผลิตภัณฑ์

แพพัก แพบริการ

สถานที่

1) น้ำตกเอราวัณ
2) เขื่อนศรีนครินทร์
3) ถ้ำพระธาตุ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็น เขื่อนแห่งที่ ๘ ในจำนวน ๑๗ แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่อ อำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยพัฒนา ชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
2 น้ำตกเอราวัณ น้ำตกเอราวัณตั้งอยู่ในเขตตำบลท่ากระดาน หมู่ 4 อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ กรมป่าไม้ ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี 70 กม. ใช้เส้นทาง กาญจนบุรี – ศรีสวัสดิ์ เข้าซุ้มประตูทางเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ผ่านเทศบาลตำบลเอราวัณ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีความสูง 7 ชั้น มีธรรมชาติที่งดงาม มีบรรยากาศที่สดชื่น
3 เขื่อนศรีนครินทร์ ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงจากฐานราก ๑๔๐ เมตร สันเขื่อนยาว ๖๑๐ เมตร กว้าง ๑๕ เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ ๔๑๙ ตารางกิโลเมตร มีความจุมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ๑๗,๗๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร
4 เขื่อนศรีนครินทร์ โรงไฟฟ้าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน ๕ เครื่อง เครื่องที่ ๑-๓ กำลังผลิต เครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ เครื่องที่ ๔-๕ เป็นเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าระบบสูบกลับ กำลังผลิต เครื่องละ ๑๘๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐ กิโลวัตต์
5 เขื่อนศรีนครินทร์ งานก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ เริ่มเมื่อปี ๒๕๑๖ แล้วเสร็จในปี ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทร์ มาขนานนามเขื่อน และเสด็จ พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๔
6 เขื่อนศรีนครินทร์ ผู้สนใจจะเยี่ยมชมหรือพักแรมที่เขื่อนศรีนครนิทร์ ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ บ้านพักรับรองเขื่อนศรีนครินทร์ โทร. ๐-๓๔๕๗-๔๐๐๑-๒ ต่อ ๒๔๕๕ โทรสาร ๒๔๕๓ หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี โทร.๐-๒๔๓๖-๐๖๔๖-๘ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ซึ่งทางเขื่อนมี เจ้าหน้าที่บริการ และรักษาความปลอดภัยคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก รวมทั้งมีสิ่ง อำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น บ้านพัก ร้านอาหาร ห้องประชุม และสนามกีฬาต่างๆ ตลอดจนจัดเรือล่องชม อ่างเก็บน้ำไว้บริการด้วย
7 เขื่อนศรีนครินทร์ สวนเวลารำลึก สร้างขึ้นในศุภมงคลสมัยที่สมเด็จพระศรีนครินท์ทราบรมราชชนนีทรง เจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา บนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ บริเวณเชิงเขาริมอ่างเก็บน้ำ ใกล้ ท่าเรือเขื่อนศรีนครินท์ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๓๓ แล้วเสร็จ เดือน มีนาคม ๒๕๓๔
8 เขื่อนศรีนครินทร์ ทิวทัศน์ด้านท้ายเขื่อน จะมองเห็นเทือกเขาและแม่น้ำแควใหญ่
9 เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ มีทิวทัศน์บริเวณริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ที่สวยงาม

โรงแรม
1 กรีนริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท 153 ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร : 01 9021080 , 01 9149563 โทรสาร : 034 532146 จำนวน 27 ห้อง ราคา 1,200 บาท
2 บ้านชาวเรือ รีสอร์ท ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร : 02 5382400 , 01 8326001 จำนวน 6 ห้อง ราคา 2,500 บาท
3 ผากล่อมไพร รีสอร์ท 151 ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร : 032 211173 , 02 6168600-2 โทรสาร : 02 6168616 จำนวน 7 ห้อง ราคา 1,750 บาท
4 พู่เงิน รีสอร์ท 114 ม.4 ถ.กาญจนบุรี-เอราวัณ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร : 034 574029 , 01 8100794 , 02 2498093 จำนวน 24 ห้อง ราคา 800-3,500 บาท
5 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร : 034 574222 , 034 574017 , 02 5797223 , 02 5795734 จำนวน 11 ห้อง ราคา 800-1,000 บาท
6 เกรทเลค กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 92 ม.5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร : 038 659444-5 จำนวน 100 ห้อง ราคา 1,000-2,800 บาท
7 เพชรฟ้ารีสอร์ท 193 หมู่ 5 ต.ท่ากระดาน โทร. 0-1946-5169 1,500 บาท / 6 คน / วัน
8 เรือนรับรองเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร : 034 574001 ต่อ 2455 , 034 513001-2 จำนวน 121 ห้อง ราคา 600-1,600 บาท
9 เอราวัณ รีสอร์ท 140 ม.4 ถ.กาญจนบุรี-เอราวัณ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71240 โทร : 034 574098 , 01 8387360 จำนวน 22 ห้อง ราคา 500-1,000 บาท
10 แควใหญ่ ริเวอร์ ฮัท ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร : 02 2529337 จำนวน 20 ห้อง ราคา 750-900 บาท
11 แควใหญ่ฮิลตันปาร์ค 147 ม.2 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 จำนวน 24 ห้อง ราคา 800-1,800 บาท
12 แพกาญจนา 142 หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน โทร.0-1943-1371 1,500 บาท / คน / วัน
13 แพทิพรัตน์ 299/1 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน โทร.0-3457-4056 1,000 บาท / 6 คน / วัน
14 แพท่ากระดานรีสอร์ท 148 หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน โทร.0-1347-3730 700 บาท / คน / วัน
15 แพบ้านเคียงดาว เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร : 034 531680 , 01 8570913 จำนวน 2 หลัง ราคา 600-4,000 บาท
16 แพป้าสงวน 37/1 ม.5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร : 01 2939166 จำนวน 3 ห้อง ราคา 2,000-3,000 บาท
17 แพพรทิพย์ 8 หมู่ 5 ต.ท่ากระดาน โทร.0-1381-2823 1,500 บาท / คน / วัน
18 แพพี่ต้น เขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร : 01 8569063 จำนวน 2 หลัง ราคา 600-4,000 บาท
19 แพร่มเกล้า 51/5 ม.2 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร : 034 516521 , 01 8575424 จำนวน 10 ห้อง ราคา 1,500-5,000 บาท
20 แพลุงรินทร์ 11/10 หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน โทร.0-1981-6905 1,500 บาท / คน / วัน
21 แพสวนวังไพร 233 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน โทร.0-3451-3909 500 บาท / 4 คน / วัน
22 แพแม่ละมุน ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร : 02 5141423 จำนวน 10 ห้อง ราคา 800-1,500 บาท
23 แพไกลบ้าน 167 หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน โทร.0-1880-3875 1,500 บาท / คน / วัน
24 แพไพลิน 29/4 ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร : 01 9328003 , 01 9480592 จำนวน 6 ห้อง ราคา 1,500-4,000 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารและของฝา 299/1 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน โทร.0-3457-4056 อาหารตามสั่ง อาหารจากปลาในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทรัพย์ถาวรชูชีพ ทรัพย์ถาวรชูชีพ
2 น้ำพริกเผา น้ำพริกเผา
3 ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
4 เชิงเทียนไม้ไผ่ เชิงเทียนไม้ไผ่ 1 ชุด ประกอบด้วย มู่ลี่ , เชิงเทียนแบบผ่าฉลุลาย , เชิงเทียนทรงกระบอกสูง 20 เซนติเมตร , เชิงเทียนทรงกระบอกสูง 15 เซนติเมตร , เชิงเทียนทรงกระบอกสูง 5 เซนติเมตร
5 แพพัก แพบริการ เป็นแพพัก แพบริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น มีห้องนอน ห้องน้ำ ระเบียงนั่งเล่น พร้อมเครื่องนอน ติดเครื่องปรับอากาศ ลอยอยู่ในน้ำ จอดเทียบท่าริมแม่น้ำแควใหญ่ หรือริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมให้บริการแก่ผู้ต้องการมาใช้บริการ

สินค้าโอทอป ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี