ข้อมูลตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่ากระดาน แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “ตำบลสองคลอง” ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ของเมืองเก่าท่ากระดาน ซึ่งเคยถูกพม่าตีแตกเมื่อราว พ.ศ. 2030 – 2037 ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ได้มีท่านขุนกมล ธุระราษฎร์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้ขึ้นมาตรวจราชการที่อำเภอศรีสวัสดิ์ และเดินผ่านตำบลนี้ ท่านจึงได้ขนานนามตำบลสองคลองเสียใหม่ เป็นตำบลท่ากระดานมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบภูเขา และป่าไม้ มีพื้นที่ทั้งหมด 11,950 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,048 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสาย กาญจนบุรี – ศรีสวัสดิ์ ทางหลวงหมายเลข 3199 ตลอดสาย โดยผ่านสถานที่สำคัญ คือ เขื่อนท่าทุ่งนา หน่วยพิทักษ์ป่าลำห้วยสะด่อง เข้าสู่เขตตำบลท่ากระดานหมู่ 4 บ้านแก่งแคบ หมู่ 5 บ้านหม่องกระแทะ ผ่านหมู่ 2 หมู่ 1 บ้านท่ากระดานเป็นถนนลาดยางระยะทาง 60 กม. จากตำบลท่ากระดานถึงอำเภอศรีสวัสดิ์ระยะทาง 50 กม. สำหรับหมู่ 3 ต้องใช้เส้นทางสาย เขื่อนศรีนครินทร์ – น้ำตกห้วยแม่ขยิ่น เป็นถนนลูกรังยาว 12 กม.

2.2สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ)

ผลิตภัณฑ์

แพพัก แพบริการ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี