ข้อมูลตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพังตรุ เป็นตำบลเก่าแก่จัดตั้งมาประมาณ 300 ปีแล้ว ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ดั้งเดิมใช้ภาษาไทยภาคกลางเป็นสื่อ นับถือศาสนาพุทธ ตำบลพังตรุอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าม่วง มี 9 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนดักแย้ หนองพังตรุ สำรอง รางสะเดา หนองหม้อแกง รางเฆ่ หนองเป็ด ใต้วัด และบ้านห้วยไร่ และมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบล 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านดอนดักแย้ และหมู่ 3 บ้านสำรอง

พื้นที่

ตำบลพังตรุ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอท่าม่วง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าม่วงประมาณ 22 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และเนินเชิงเขา บางพื้นที่มีระบบชลประทานไหลผ่านจึงเหมาะแก่การเกษตรกรรม พืชส่วนใหญ่จะเป็นอ้อย ไม้ผลและทำนา มีพื้นที่ทั้งหมด 63.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 39,616 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่อ้อย
อาชีพเสริม ปลูกไม้ผล ทำนา เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน บางส่วนน้ำประปายังไม่ครบทุกหมู่บ้าน มีถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบลสะดวก โทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้านยังไม่ครบ มีการใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อ

การเดินทาง

มาจากกรุงเทพฯ เข้าถนนแสงชูโตสายใน ผ่านอำเภอท่ามะกา เข้าเขตอำเภอท่าม่วง ถึงสี่แยกไฟแดงบ้านวังขนาย แยกซ้ายเข้าตำบลบ้านใหม่ ถึงสะพานข้ามคลองสี่แยกบ้านใหม่ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบคันคลองเข้าสู่เขตตำบลพังตรุ

ผลิตภัณฑ์

ชมพู่

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) เทศบาลตำบล 1 แห่ง
3) โรงเรียนประถมศึกษา 3 โรง
4) โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรง
5) สถานีตำรวจภูธรตำบล 1 แห่ง
6) สถานีอนามัยตำบล 2 แห่ง

ร้านอาหาร
1 ต้นมะม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามสั่ง อาหารป่า
2 หมอชู หมู่ที่ 2 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามสั่ง อาหารป่า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชมพู่ มีหลายพันธุ์ เช่น ทูลเกล้า เพชรสามพราน เพชรน้ำผึ้ง ทับทิมจันทร์ เป็นต้น ผลใหญ่กรอบ อร่อย

สินค้าโอทอป ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี