ข้อมูลตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตามประวัติหลักฐานเดิมเรียกว่าตำบล “บางตะกู” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วังตะกู” คำว่า “วัง” มาจากบริเวณหน้าวัดเป็นลำน้ำ และบริเวณนั้นเป็นส่วนน้ำไหลวนโบราณเรียกว่า “วังน้ำ” ประกอบกับบริเวณแถวนั้นมีต้นตะกูอยู่มากจึงเรียกว่าตำบลวังตะกู

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูเดิมเป็นสภาตำบลวังตะกู ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2539 มีที่ตั้งสำนักงานประจำอยู่ที่เลขที่ 80/3 หมู่ 2 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณโรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐมประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 4,478 ไร่ ประมาณ 8.78 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,057 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

อบต.วังตะกูมีถนนสายหลักคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน)

ผลิตภัณฑ์

เสื้อเชิ้ตสำหรับบุรุษ ทำขนมเปี๊ยะ ขนมเทียนแก้ว

สถานที่

1)วัดวังตะกู

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมเปี๊ยะหลากรส ขนมเปี๊ยะหลากรส
2 บัวสวรรค์ สวรรค์สร้าง บัวสวรรค์ สวรรค์สร้าง
3 ผักปลอดสารพิษ(ผักคะน้า) ผักปลอดสารพิษ(ผักคะน้า)
4 ยอดชะอมสด ยอดชะอมสด

สินค้าโอทอป ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม