ข้อมูลตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยรัชกาลที่6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มาตั้งกองลูกเสือที่พระราชวังสนามจันทร์ เดิมตำบลลำพยามีพื้นที่เป็นลำรางคล้ายคลอง และพระองค์เสด็จผ่านไปคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และมีหนองน้ำซึ่งเชื่อกันว่าหนองประพาสจนทุกวันนี้ ปัจจุบันเรียกว่าทุ่งประพาส เดิมตำบลลำพยาเขียนว่า ''ลำพญา'' สมัยจอมพลแปลกได้ตัดพยัญชนะไทยต่างๆลงเหลือ "ย" ตัวเดียวจึงเป็น "ลำพยา" และที่เรียกว่าลำพยา เพราะเจ้าขุนมูลนายต่างๆเสด็จผ่านลำราง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลอง ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนี้ว่าลำพยา มาจนทุกวันนี้

พื้นที่

ตำบลลำพยาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองนครปฐม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่มไม่มีป่าไม้และภูเขา พื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางแขม และตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ และตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำสวน/ทำไร่, รับจ้าง, เลี้ยงสัตว์, รับราชการ, ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,212 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,100 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลลำพยาสามารถเดินทางติดต่อกับอำเภอ โดยถนนลาดยางจำนวน 2 สาย และมีรถประจำทางวิ่งผ่านเสมอตลอดปี อยู่ห่างจากอำเภอ 5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

นมข้าวโพด และน้ำเผือกหอม

โรงแรม
1 โรงแรมซันย่า 101 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร : 0 3424 1282 , 0 3425 8601-2 จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 150 - 250 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 นมข้าวโพด และน้ำเผือกหอม การนำข้าวโพดมาฝาน แล้วนำไปบดเอาเฉพาะน้ำ
2 น้ำพริกคุณจุไร น้ำพริกคุณจุไร
3 ลำโพง ลำโพง
4 หมอนรูปทรงต่างๆ หมอนรูปทรงต่างๆ

สินค้าโอทอป ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม