ข้อมูลตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน นครปฐม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งขวาง ก่อตั้งเป็นตำบลมาประมาณ 80-90 ปี เดิมขึ้นกับอำเภอสามแก้ว จ.นครปฐม ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายท้องที่ เช่น จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี ปี 2493 ได้ย้าย อ.สามแก้วมาตั้งใหม่เป็น อ.กำแพงแสน ตำบลทุ่งขวาง มีท้องทุ่งกว้างขวางแสงอาทิตย์ จึงเรียกว่า “ทุ่งขวาง” ปี พ.ศ.2502 ได้แบ่ง ตำบลทุ่งขวาง ออกเป็น ตำบลทุ่งบัว จนปัจจุบันได้แยกพื้นที่ ตำบลทุ่งขวาง ออกเป็น 3 ตำบล คือ ตำบลทุ่งบัว ตำบลรางพิกุล และ ตำบลห้วยมอนทองตำบลทุ่งขวาง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกำแพงแสน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหลักเมตร หมู่ 2 บ้านหนองขาม หมู่ 3 บ้านรางพิกุล หมู่ 4 บ้านดอนสะอาด หมู่ 5 บ้านบ่อน้ำพุ หมู่ 6 บ้านปลักไม้สาย หมู่ 7 บ้านบ่อน้ำพุ หมู่ 8 บ้านหลักเมตรใหม่ หมู่ 9 บ้านปลักไม้ลายใหม่ หมู่ 10 บ้านหนองไข่กา

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมดของตำบลทุ่งขวางเป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินปนทรายเหมาะสำหรับทำไร่ ทำสวน ทำนา มีคลองธรรมชาติ คลองชลประทาน ทำการเกษตรได้ตลอดปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ห้วยขวาง อบต.หนองงูเหลือม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 990 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

- การติดต่อระหว่างหมู่บ้านและชุมชนภายนอก ใช้ถนนลาดยางและถนนลูกรังเป็นเส้นทางคมนาคมใช้สัญจรได้ตลอดปี ไม่มีรถยนต์โดยสารประจำทางผ่าน นิยมใช้รถยนต์ - รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแทบทุกครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์

หน่อไม้ฝรั่ง

สถานที่

1) เมืองเก่ากำแพงแสน
2) สวนป่าสมุนไพร
3) วัดปลักไม้ลาย
4) ศูนย์วิจัยพันธุ์พืช
5) ศูนย์ทอลองการใช้น้ำแม่กลองใหญ่
6) ที่ทำการ อบต.ทุ่งขวาง
7) สถานีอนามัย, ศูนย์สาธิตสมุนไพร
8) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เมืองเก่ากำแพงแสน เป็นหลักฐานการก่อสร้างเมืองกำแพงแสนในอดีตสมัยทวาราวดีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันใช้เป็นค่ายลูกเสืออยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
2 สวนป่าสมุนไพรวัดปลักไม้ลาย เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สมุนไพรแปรรูป สมุนไพรแปรรูป ตราลายไม้ กวาวเครือขาว
2 หน่อไม้ฝรั่ง กำหนดคุณภาพ 3 เกรด 1. เกรด เอ ความยาว 25 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 ซม. 2. เกรด บี ความยาว 25 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 ซม. 3. เกรด ซี ความยาว 25 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 ซม.

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน นครปฐม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน นครปฐม