ข้อมูลตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ก่อนที่จะมาเป็นตำบลงิ้วราย เดิมเป็นตำบลใหญ่ตำบลหนึ่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงคลองบางกระบ้า ยังไม่มีชื่อตำบลงิ้วราย และตำบลลานตากฟ้า ต่อมามีการแบ่งแยกตำบลใหม่ จึงใช้ชื่อตำบลท่าเรือ สาเหตุที่ใช้ชื่อตำบลท่าเรือ เพราะสมัยก่อนชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะสำหรับการเดินทาง แต่สาเหตุที่เปลี่ยนจาก ตำบลท่าเรือมาเป็นงิ้วราย ก็เพื่อให้ชื่อตำบลสอดคล้องกับชื่อวัดซึ่งที่วัดนี้มีต้นงิ้วขึ้นอยู่มากมายบริเวณวัด ชาวบ้านจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนจากชื่อตำบลท่าเรือมาเป็นตำบลงิ้วราย

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนครชัยศรีอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ประมาณ 3 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสัมปทวน ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 733 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 549 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากตัวอำเภอนครชัยศรีมายังตำบลงิ้วราย โดยเส้นทางสาย นครชัยศรี - ศาลายา ระยะทาง ประมาณ 3 กิโลเมตร

สถานที่

1) วัดงิ้วราย
2) โรงเรียนวัดงิ้วราย
3) โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
4) สถานีอนามัย
5) ตู้ตำรวจ
6) สถานีรถไฟ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดงิ้วราย เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีเป็นวัดที่สงบร่มรื่น ทุกปีจะมีการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระถางเพาะชำ(ดินเผา) กระถางดินเผาสำหรับเพาะชำ ปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ
2 ขนมไทย ขนมใส่ไส้ ขนมกล้วย ขนมตาล ขนมมัน
3 น้ำพริกบ้านโรงหวด น้ำพริกเผา น้ำพริกแกง ประเภทต่างๆ

สินค้าโอทอป ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี นครปฐม