ข้อมูลตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน นครปฐม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนราภิรมย์ ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองนราภิรมย์, หมู่ที่ 2 บ้านคลองนราภิรมย์, หมู่ที่ 3 บ้านหัวคู้ ,หมู่ที่ 4 บ้านคลองแขก, หมู่ที่ 5 บ้านคลองเจ้า,หมู่ที่ 6 บ้านคลองแขก ,หมู่ที่ 7 บ้านคลองสิบศอก ,หมู่ที่ 8 บ้านคลองพระมลพิสัย ,หมู่ที่ 9 บ้านคลองพระมลพิสัย ,หมู่ที่ 10 บ้านหัวคู้ และ หมู่ที่ 11 บ้านพระมลพิสัย

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันออก ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร


เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนผัก สวนดอกไม้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 95 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอบางเลน เป็นถนนลาดยาง สายศาลายา-บางภาษี ระยะทาง 19 ก.ม. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง

ผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยชีวภาพ, เมี่ยงคำสมุนไพร

สถานที่

1) วัด 4 แห่ง
2) โรงเรียน 4 แห่ง
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง
4) ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดนราภิรมย์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวตู ข้าวตู
2 ปุ๋ยชีวภาพ การทำปุ๋ยโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเร่งมูลสัตว์ต่าง ๆ นำมาผสมกับรำกากน้ำตาล จุลินทรีย์หมักไว้ 7 วันแล้วนำไปผลิตเป็นเม็ดหรือผง
3 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
4 เป็ดย่างอบน้ำผึ้ง เป็ดย่างอบน้ำผึ้ง
5 เมี่ยงคำสมุนไพร เมี่ยงคำสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน นครปฐม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน นครปฐม