ข้อมูลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง สมุทรสาคร

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

บริเวณปากแม่น้ำก่อนออกอ่าวไทยของเมืองนี้ เป็นทำเลเหมาะสมที่เรือสำเภาซึ่งส่วนมากเป็นของชาวจีน ที่มีความชำนาญ ใช้เป็นที่จอดพักขนถ่ายซื้อขายสินค้า ก่อนที่จะแล่นไปถึงอยุธยา และแล่นออกสู่ทะเลนานาชาติ การขนถ่ายสินค้าต้องใช้แรงงาน จึงมีแรงงานชาวจีนมาพักอาศัย และตั้งรกรากในบริเวณนี้ สืบต่อมาเป็นคนพื้นถิ่นซึ่งมีสายเลือดจีนอยู่มาก ท่าเรือสำเภาของคนจีนจึงเป็นตำบลท่าจีน

พื้นที่

ตำบลท่าจีนเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีระยะห่างจากอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าทราย ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำลลท่าฉลอม/มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,371 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

เดินทางโดยทางรถยนต์ พื้นที่อยู่ติดถนนพระราม 2

ผลิตภัณฑ์

แกงเขียวหวานกระป๋อง, ซ้อสและน้ำจิ้ม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง สมุทรสาคร

Suree Pantai Oriental Foods Ltd., Part.(B2B)
สมุทรสาคร
B&M Products Co., Ltd.(B2B)
สมุทรสาคร