ข้อมูลตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาดี เดิมชื่อ ตำบลบางปิ้ง ได้เปลี่ยนชื่อหลังจากปี พ.ศ.2485 เมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่ไร่นาเสียหายมาก นายสิงห์ ภาสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาครได้ดำเนินการขุดคลองผ่านตำบลบางปิ้ง, คอกกระบือ และบ้านเกาะ มีขนาดกว้าง 4 วา ยาว 11 กม. ตั้งชื่อว่า คลองสี่วาพาสวัสดิ์ และได้เปลี่ยนชื่อจาก "ตำบลบางปิ้ง" เป็น "ตำบลนาดี" เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ในการประกอบอาชีพทำนาข้าว ตำบลนาดี เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกตานุช หมู่ 2 บ้านบางปิ้ง หมู่ 3 บ้านหุบสังกะสี หมู่ 4 บ้านปลายคลองครุ หมู่ 5 บ้านหนองตาแอ๊ว หมู่ 6 บ้านคลองเจ็ก หมู่ 7 บ้านหนองทะเล หมู่ 8 บ้านตาฟัก หมู่ 9 บ้านราษฎร์สามัคคี

พื้นที่

มีพื้นที่ประมาณ 14,886 ไร่ หรือ 23.817 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 6,428 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,210 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 36.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลนาดีอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาครประมาณ 5 กม. โดยมีถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091 (เศรษฐกิจ 1) ผ่านพื้นที่ตำบลนาดี

ผลิตภัณฑ์

เครื่องหนัง กระเป๋าหนัง, เบญจรงค์,ติ่มซำ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร