ข้อมูลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง สมุทรสาคร

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านเกาะ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพันธุวงษ์ หมู่ 2 บ้านวัดเกาะ หมู่ 3 บ้านหน้าวัด หมู่ 4 บ้านบางปลา หมู่ 5 บ้านศิริมงคล หมู่ 6 บ้านคลองแสม หมู่ 7 บ้านอ้อมโรงหีบ หมู่ 8 บ้านปากบ่อใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางกระเจ้า, ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,806 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 150 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.28 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง สมุทรสาคร

Art Way Co.,Ltd.(B2B)
สมุทรสาคร