ข้อมูลตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง สมุทรสาคร

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางหญ้าแพรก เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ซึ่งประกอบด้วย 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านซินเสีย, หมู่ที่ 2 บ้านกำพร้า, หมู่ที่ 3 บ้านโกรกกรากใน, หมู่ที่ 4 บ้านบางหญ้าแพรก, หมู่ที่ 5 บ้านหัวโพรง, หมู่ที่ 6 บ้านนาเกลือมณีรัตน์

พื้นที่

ตำบลบางหญ้าแพรกมีพื้นที่ประมาณ 42,053 ไร่ หรือ 67.28 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่อยู่ทั้งสองฝั่งของปากแม่น้ำท่าจีน ฝั่งละ 3 หมู่บ้าน ฝั่งตะวันออกของปากแม่น้ำประกอบด้วย หมู่ 1, 2, 3 และฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ำประกอบด้วย หมู่ 4, 5, 6

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โกรกกราก และ ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำประมง, ทำนาเกลือ ค้าขาย

ผลิตภัณฑ์

ท่องเที่ยวป่าชายเลน อาหารทะเลต่างๆ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง สมุทรสาคร