ข้อมูลตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง สมุทรสาคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลชัยมงคล เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางสะแก หมู่ 2 บ้านคลองหลวง หมู่ 3 บ้านหัวตะเข้ หมู่ 4 บ้านปากบ่อ หมู่ 5 บ้านเต่าดำ หมู่ 6 บ้านรวมเจริญ

พื้นที่

มีเนื้อที่ 11,093.75 ไร่ หรือประมาณ 17.75 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมประเทศโดยทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม เป็นดินเหนียวเหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านบ่อ, บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านเกาะ, บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง เลี้ยงปลา ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,165 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 800 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคมเดินทางได้ 2 ทาง คือ ทางน้ำ และทางบก
- ถนนโยธาธิการ จำนวน 4 สาย เป็นถนนคอนกรีต
- ถนน รพช. จำนวน 1 สาย เป็นถนนลาดยาง
- ถนน อบต. จำนวน 2 สาย เป็นถนนคอนกรีต
- คลอง จำนวน 15 แห่ง คลองธรรมชาติ 10 แห่ง คลองขุด 5 แห่ง
สถาพการคมนาคมทางบก ส่วนที่เป็นลูกรังมีสภาพขรุขระ ทรุดตัว เป็นหลุม - บ่อ โดยเฉพาะในหน้าฝน การสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน และการขนส่งพืชผลผลิตของเกษตรกรเป็นไปด้วยความไม่สะดวก การคมนาคมทางน้ำ ปัจจุบันมีการใช้เส้นทางสัญจรของราษฎรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประมงน้อยมาก

ผลิตภัณฑ์

ขิงดอง, จักสานก้านมะพร้าว

สถานที่

1. วัดและสำนักสงฆ์ 4 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
3. ที่อ่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง
4. โรงพยาบาล 1 แห่ง
5. สถานีอนามัย 1 แห่ง
6. ตำรวจชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขิงดองสามรส, ขิงดองเต้าเจี้ยว ผลิตภัณฑ์ขิงดองสามรส และขิงดองเต้าเจี้ยว ทำจากขิงสด ๆ รสชาติอร่อย หอมหวาน สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย
2 จักสานก้านมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จักสานก้านมะพร้าว ทำมาในรูปของตะกร้าและเครื่องใช้ต่าง ๆ มีคุณภาพดี ฝีมือประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย
3 ตะเกียงทองเหลือง ตะเกียงทองเหลือง
4 ปลาสลิดแดดเดียว ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว ทำจากปลาสลิดสด ๆ ในท้องถิ่น รสชาติอร่อย หอมหวาน สะอาด ไม่ใส่สารกันบูด ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย
5 ผลิตภัณฑ์แกะสลัก
6 เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้

สินค้าโอทอป ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง สมุทรสาคร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง สมุทรสาคร

C P S Collection Co., Ltd.(B2B)
สมุทรสาคร
Rosa (Thailand) Co., Ltd.(B2B)
สมุทรสาคร
City Wood 2001 Co., Ltd.(B2B)
สมุทรสาคร