ข้อมูลตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางยาง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระทุ่มแบน ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางยาง หมู่ 2 บ้านโรงหีบ หมู่ 3 บ้านคลองโรงปูน หมู่ 4 บ้านคลองโรงปูน หมู่ 5 บ้านท่ากระบือ หมู่ 6 บ้านคลองวัดท่ากระบือ หมู่ 7 บ้านคลองทวีผล หมู่ 8 บ้านคลองบางม่วง หมู่ 9 บ้านท่าตอ หมู่ 10 บ้านซากงซี หมู่ 11 บ้านอ่างทอง หมู่ 12 บ้านแหลมบางยาง หมู่ 13 บ้านโรงจักร

พื้นที่

ตำบลบางยาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 5 กม. มีเนื้อที่ 8,654 ไร่ หรือประมาณ 13.84 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.นครปฐม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สวนส้ม, ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,289 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,289 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคมทางบกมีถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลไปสู่อำเภอ และจังหวัด โดยผ่านทางตำบลสวนส้ม ตำบลบ้านใหม่ (นครปฐม) ตำบลท่าไม้ เขตเทศบาลกระทุ่มแบน โดยมีถนนสายหลักคือ
- ถนนรพช. (บางยาง - ปล่องเหลี่ยม)
- ถนน เทศบาล 3 - ท่าน้ำ สจ. (ริมแม่น้ำท่าจีนตรงข้ามวัดท่ากระบือ)

ผลิตภัณฑ์

กล้วยไม้-กลุ่มรูปหล่อปฎิมากรรม

สินค้าโอทอป ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร