ข้อมูลตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองมะเดื่อ บริเวณพื้นที่อาณาเขตของตำบล นับแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยน้ำในลำคลองใช้ประโยชน์ในการคมนาคม การอุปโภค - บริโภค และเนื่องจากคลองที่ประชาชนใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เป็นหลักมีอยู่คลองเดียว และบริเวณริมคลองมีต้นมะเดื่อขึ้นอยู่ตลอดแนว ชาวบ้านจึงเรียกคลองสายนี้ว่า "คลองมะเดื่อ" ภายหลังตำบลนี้จึงใช้ชื่อตามคลองว่า "ตำบลคลองมะเดื่อ"

พื้นที่

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ มีถนนสายหลักผ่าน คือ ถนนสายเศรษฐกิจ 1 มีคลองทั้งหมด 14 สาย ช่วยในการระบายน้ำ และยังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมด้วย คลองที่เชื่อมกับคลองภาษีเจริญ ได้แก่ คลองกระทุ่มแบน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.ดอนไก่ดี, กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
อาชีพเสริม รับจ้างการเกษตร ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,051 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.55 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากศาลากลางจังหวัด โดยใช้ถนนเศรษฐกิจ ระยะทางประมาณ 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้สดอบแห้ง, เบญจรงค์, กาแฟ, เบญจรงค์

สินค้าโอทอป ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร