ข้อมูลตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองนกไข่ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระทุ่มแบน ประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองโรงปูน หมู่ 2 บ้านขุมทอง หมู่ 3 บ้านหนองนกไข่ หมู่ 4 บ้านหนองนกไข่ หมู่ 5 บ้านหนองนกไข่ หมู่ 6 บ้านคลองนางนม หมู่ 7 บ้านแนวลิขิต หมู่ 8 บ้านวังนกไข่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.นครปฐม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.นครปฐม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 999 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลิตภัณฑ์

กล้วยไม้ดอก, น้ำพริกเผาแมงดา

สินค้าโอทอป ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร