ข้อมูลตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนไก่ดี เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระทุ่มแบน ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนไก่ดี หมู่ 2 บ้านหนองรี หมู่ 3 บ้านตาสด หมู่ 4 บ้านคลองตะโก หมู่ 5 บ้านดอน หมู่ 6 บ้านสันพระนอม

พื้นที่

ตำบลดอนไก่ดี มีเนื้อที่ 5,179 ไร่ หรือประมาณ 5.2864 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มบริเวณปากแม่น้ำ บางพื้นที่เป็นที่ดอน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นาดี, บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ทำนา ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,897 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

- ถนนหินคลุก จำนวน 8 สาย
- ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย
- ถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 สาย

ผลิตภัณฑ์

เครื่องเบญจรงค์, น้ำพริกปลาช่อน

สินค้าโอทอป ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร