ข้อมูลตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหลักสอง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านแพ้ว ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า หมู่ 2 บ้านหลักสอง หมู่ 3 บ้านปากคลองเขื่อนขันธ์ หมู่ 4 บ้านคลองเขื่อนขันธ์ หมู่ 5 บ้านกระโจมทอง หมู่ 6 บ้านพัฒนา หมู่ 7 บ้านรางช้างสี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สวนส้ม, หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 868 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 645 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ว่านหางจระเข้แปรรูป

เว็บไซต์ : เว็บไซต์โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง(http://web.school.net.th/laksong)

สินค้าโอทอป ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร