ข้อมูลตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านปราโทย์เป็นตำบลใหม่มี 6 หมู่บ้านโดยแยกมาจากตำบลบางสะแก 5 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตำบลบ้านปราโมทย์แยกมาจากตำบลบางยี่รงค์ 1 หมู่บ้านคือหมู่1 ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2525 สาเหตุที่ได้ชื่อว่า "ตำบลบ้านปราโมทย์" เพราะในเขตตำบลมีวัดอยู่เพียงแห่งเดียว คือ วัดปราโมทย์ เมื่อแยกเป็นตำบลจึงตกลงใช้ชื่อตามวัดน้อยจนเปลี่ยนเฉพาะคำว่าวัดเป็นบ้าน จึงได้ชื่อว่า ตำบลบ้านปราโมทย์ตั้งแต่นั้นมา

พื้นที่

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่ง (สภาพของดินเป็นเหนียวปนทราย ไม่มีภูเขาหรือเป็นดินมีลำคลองไหลผ่าน ) มีเนื้อที่ประมาณ 3.96 ตร.กม. หรือประมาณ 2,824 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดต่อ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตวันตก ติดต่อ จ.ราชบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรมพื้นบ้าน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางสายถนนพระราม2 พอถึงสมุทรสงครามให้ชิดซ้ายโดยใช้สะพานยกระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงครามแล้วมุ่งหน้าตาม ถ.สายบางแพ-ดำเนินสะดวก เลี้ยวซ้าย อ.อัมพวา เข้าสู่ ถ.สายราชบุรี-บางนาแขวก เลี้ยวซ้ายข้ามแม่น้ำแม่กลองขึ้นสะพานอัมรินทร์มุ่งสู่ ถนนบางนาแขวก-บ้านปราโมทย์ ประมาณ 5 กม. ก็จะเข้าสู่ ต.บ้านปราโมทย์ที่ทำการ อบต.บ้านปราโมทย์อยู่ในบริเวณวัดปราโมทย์

ผลิตภัณฑ์

พวงหรีด ดอกไม้จันทน์-ผลไม้กวน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม