ข้อมูลตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลแควอ้อมมีเพียง 5 หมู่บ้าน ต่อมาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จึงได้รวมกับตำบลปากน้ำทำให้มีจำนวนหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็น 8 หมู่บ้าน โดยมีขุนวิบูลย์ นัติพงษ์ (หวล นัติพงษ์) เป็นผู้ปกครองคนแรก ต่อมา ขุนวิบูลย์ นัติพงษ์ ได้เสียชีวิตลง ผู้ใหญ่จวน บุญทวี ได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันแทนตำแหน่งว่าง จากนั้น รัฐบาลมีคำสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีอายุเกิน 60 ปี ให้ถือว่าหมดวาระ และใช้วิธีเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ดังนัน นายปรีชา พุคคะบุตร จึงได้รับเลือกตั้งคนแรกที่มาจากประชาชน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำเกษตรกรรม มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และมีคลองแควอ้อมเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ คลองแควอ้อม และ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำแม่กลอง และ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 489 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ไวน์ผลไม้

สถานที่

1) วัดบางแคใหญ่
2) วัดบางแคน้อย (โบสถ์ไม้สัก)
3) วัดปากน้ำ (พระฉาย ถ้ำไห)
4) วัดบางเกาะ (หุ่นกระบอก)
5) พลับพลาที่ประทับต้นลิ้นจี่ 200 ปี
6) แมวไทยโบราณ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระพุทธไสยยาสถ์วัดปากน้ำ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป ประดิษฐานอยู่ที่วัดปากน้ำ
2 โบสถ์ไม้สักลายพระเจ้าสิบชาติ วัดบางแคน้อย เป็นโบสถ์ไม้สักแกะสลักลวดลายประดับมุข 3 มิติ อยู่ภายในพระอุโบสถวัดบางแคน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลแควอ้อม
3 ต้นลิ้นจี่พันธ์ค่อม อายุ 200 ปี เป็นต้นลิ้นจี่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเชื่อกันว่าเป็นลิ้นจี่ต้นแรกของอำเภออัมพวา และเป็นลิ้นจี่พันธุ์ค่อม

โรงแรม
1 บ้านคุณยายสายน้ำ 11หมู่ 5 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 08 6370 9534, 08 3983 5758 จำนวนที่พัก 1 ห้อง, ราคา 1,500 - 1,500 บาท
2 บ้านรับตะวัน 10 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทร : 08-1293-9068, 08-9806-2523

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารหนุงหนิง ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามหน้าโรงพยาบาลอัมพวา หมู่ที่ 7 ริ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกเผา น้ำพริกเผา
2 ปลาส้มสมุนไพร ปลาส้มสมุนไพร
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
4 ไวน์ผลไม้ ผลผลิตจากผลไม้แปรรูปเป็นไวน์
5 ไวน์ผลไม้ ไวน์ผลไม้ ไวน์ใบเตย ไวน์สับปะรด

สินค้าโอทอป ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม