ข้อมูลตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ เดิมขึ้นอยู่กับ อ.บ้านลาด ต่อมาได้ตั้งกิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง เมื่อปี พ.ศ.2512 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ ได้แยกตัวออกมาขึ้นกับ กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง สาเหตุที่ชื่อ ต.ยางน้ำกลัดเหนือ เนื่องจากมีสายน้ำธรรมชาติได้ไหลย้อนกลับขึ้นไปทางเหนือ ราษฎร์ได้เรียกชื่อ "ยางน้ำกลับเหนือ" ต่อมาราษฎรได้เรียกชื่อใหม่ว่า "ต.ยางน้ำกลัดเหนือ" จนกระทั่งทุกวันนี้ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอหนองหญ้าปล้อง ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกระต่าย, หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแห้ง, หมู่ที่ 3 บ้านลิ้นช้าง, หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสลา, หมู่ที่ 5 บ้านพุน้ำร้อน

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบสูง ประกอบด้วยป่าเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีอ่างเก็บน้ำบางหมู่บ้าน การคมนาคมเป็นถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ จรด ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก จรด ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก จรด ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ ค้าขาย
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า โทรศัพท์ทุกหมู่บ้าน ส่วนน้ำประปาเป็นระบบประปาภูเขา คือ หมู่ที่ 2, 3
- สถานีอนามัย ต.ยางน้ำกลัดเหนือ มีจำนวน 2 แห่ง โรงเรียนประชาบาลมี 3 แห่ง คือ โรงเรียน บ้านยางน้ำกลัดเหนือ โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง โรงเรียนบ้านท่าเสลา

การเดินทาง

เริ่มจากถนนเพชรเกษมทางเข้า อ.หนองหญ้าปล้อง เป็นถนนลาดยางตลอด ถึง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ บ้านห้วยเกษม หมู่ที่ 2 ระยะทางประมาณ 36 กม. โดยใช้รถยนต์ในการเดินทาง

ผลิตภัณฑ์

พริกกะเหรี่ยง

สถานที่

1. วัดลิ้นช้าง
2. น้ำตกแม่กระดังลา
3. อ่างเก็บน้ำห้วยปลาดุก
4. พุน้ำร้อน
5. วัดลิ้นช้าง
6. โรงเรียน 2 แห่ง
7. สถานีอนามัย 2 แห่ง
8. ป้อมตำรวจ
9. วัดยางน้ำกลัดเหนือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 พริกกะเหรี่ยง เป็นเมล็ดพริกสด เผ็ดจัด เมื่อแก่จัดจะมีสีแดง จัดเก็บไว้ได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี