ข้อมูลตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง เพชรบุรี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าคอย เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาที่พระพุทธบาทเขาลูกช้าง และเสด็จมาทางเรือโดยใช้ลำน้ำเพชรบุรี ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านนี้ก็คอยรับเสด็จตามท่าน้ำทั้งสองฝั่ง โดยนั่งรอคอยรับเสด็จเป็นเวลานานมาก ซึ่งต่อมาชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เรียกท่าน้ำนี้ว่า "ท่าคอย" เป็นสัญลักษณ์ในการรอคอยในการรับเสด็จครั้งนั้น จนเป็นชื่อตำบลมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเพชรบุรีและมีคลองชลประทานไหลผ่าน 3 สาย เหมาะแก่การทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังไคร้,ท่าไม้รวก, ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 497 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 253 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลท่าคอย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอท่ายาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 10 กม. มีถนนสายเขื่อนเพชร - แก่งกระจาน ผ่านกลางตำบล

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะนาว, ชมพู่

สินค้าโอทอป ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง เพชรบุรี