ข้อมูลตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยทราย เมื่อประมาณปี พ.ศ.2499 เริ่มมีคนมาอยู่อาศัย และก่อตั้งหมู่บ้านต้นเกตุเป็นหมู่บ้านแรก ขึ้นตรงกับตำบลคลองวาฬ เริ่มมีประชาชนมาอยู่อาศัยมากขึ้น และต่อมาได้ตั้งเป็นชื่อ "ตำบลห้วยทราย" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะลาดเอียงจากเทือกเขาตะนาวศรี ฝั่งตะวันตกจรดอ่าวไทย ฝั่งตะวันออกสภาพพื้นที่ไม่ราบเรียบสม่ำเสมอ ระดับความสูงของพื้นที่มีความแตกต่างกันมาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ปลูกผัก

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางโดยใช้เส้นทางถนนสายเพชรเกษม ระหว่างหลัก กม.ที่ 336 - หลัก กม.ที่ 346

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มสตรีบ้านห้วยน้ำโจน
ประจวบคีรีขันธ์
หจก. ซีดีดี จำกัด
ประจวบคีรีขันธ์