ข้อมูลตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลอ่าวน้อย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 2 บ้านอ่าวน้อย หมู่ 3 บ้านคั่นกระได หมู่ 4 บ้านบึง หมู่ 5 บ้านหนองเสือ หมู่ 6 บ้านเกตุเอน หมู่ 7 บ้านกม.5 หมู่ 8 บ้านวังไทรติ่ง หมู่ 9 บ้านกม.12 หมู่ 10 บ้านวังมะเดื่อ หมู่ 11 บ้านหนองยายเอม หมู่ 12 บ้านย่านซื่อ หมู่ 13 บ้านทุ่งเม่า หมู่ 14 บ้านทุ่งยาว

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 31.3 ตร.กม. หรือประมาณ 128,789 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 14 กม.

ผลิตภัณฑ์

สับปะรดกวน,ไวน์ผลไม้

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเรือนสมุนไพรคุณยาย
ประจวบคีรีขันธ์
ขวัญใจเจลว่านหางจระเข้
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มอาชีพนิคมบาติก
ประจวบคีรีขันธ์
ทองม้วนสูตรโบราณ
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Po oil
ประจวบคีรีขันธ์
ไร่ดินไทย
ประจวบคีรีขันธ์