ข้อมูลตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ่อนอก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากคลองเกลียว หมู่ 2 บ้านหัวโคก หมู่ 3 บ้านอู่ตะเภา หมู่ 4 บ้านละลอง หมู่ 5 บ้านคลองเก่า หมู่ 6 บ้านบ่อนอก หมู่ 7 บ้านคลองชายธง หมู่ 8 บ้านทุ่งโก หมู่ 9 บ้านหนองปุหลก หมู่ 10 บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11 บ้านยุบพริก หมู่ 12 บ้านเข็ดกา หมู่ 13 บ้านหนองบุญยงค์ หมู่ 14 บ้านทุ่งวัวทอง

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 129,374 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หาดขาม,กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี และ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำประมง
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- บางหมู่บ้านยังขาดประปาใช้

การเดินทาง

ตำบลบ่อนอกห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง เป็นระยะทาง 23 กม.

ผลิตภัณฑ์

สับปะรดกวน, ไวน์ผลไม้

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มกวนสับปะรด
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มพัฒนาสตรี
ประจวบคีรีขันธ์