ข้อมูลตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลกุยเหนือ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุยบุรี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกลางดง หมู่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ 3 บ้านโพธิ์เรียง หมู่ 4 บ้านโคกรัก หมู่ 5 บ้านปากเหมือง หมู่ 6 บ้านท่าเฝือก หมู่ 7 บ้านหนองเตาปูน หมู่ 8 บ้านหนองตลาด หมู่ 9 บ้านดงเกตุ หมู่ 10 บ้านหัวเกาะ หมู่ 11 บ้านแหลมสะแก

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ดินเป็นดินทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามกระทาย, ดอนยายหนู, เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ่อนอก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

การเดินทาง

เป็นถนน รพช.สายเพชรเกษม - ทุ่งน้อย ระยะทาง 7 กม. และถนน รพช.สายสำโหรง - หัวตลาดแถว ระยะทาง 4 กม.

ผลิตภัณฑ์

ปลาอินทรีเค็ม

สินค้าโอทอป ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์