ข้อมูลตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลอ่างทองตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอทับสะแก เดิมที่ตำบลอ่างทองขึ้นอยู่กับอำเภอบางสะพาน และตำบลอ่างทองยังมีพื้นที่รวมกับตำบลนาหูกวางต่อมามีประชากร เพิ่มมากขึ้นจนเมื่อปี พ.ศ.2520 ได้แยกตำบลนาหูกวางออกจากตำบลอ่างทอง เป็น 2 ตำบล และขึ้นอยู่กับอำเภอทับสะแก และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538

พื้นที่

เป็นพื้นที่ลาดเอียง จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีภูเขาสูงทางทิศตะวันตก และมีที่ราบเป็นส่วนใหญ่ ทางทิศตะวันออกจรดทะเลอ่าวไทย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ชัยเกษม และ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สหภาพเมียนมาร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง แปรรูปผลผลิต

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

การเดินทาง

- จากกรุงเทพใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมเลยตัวอำเภอทับสะแกไปทางใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงพื้นที่ตำลอ่างทอง ซึ่งฝั่งตะวันออกถนนเพชรเกษมจะเป็นพื้นที่หมู่2,3,9,10 และฝั่งตะวันตกถนนเพชรเกษมจะเป็นพื้นที่หมู่ 1,4,5,6,7,8,11 ตำบลอ่างทอง

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกษตรเพื่อสังคม, ไวน์กระเจี๊ยบ+องุ่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

J  PATCH   ( เจ-แพทซ์)
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มเกษตรอ่างทอง
ประจวบคีรีขันธ์