ข้อมูลตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาหูกวาง เดิมทีนั้น การปกครองขึ้นอยู่กับตำบลอ่างทอง ต่อมาได้มีการแบ่งแยกเขตการปกครองของตำบลอ่างทองออก และตั้งเป็นตำบลนาหูกวาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยแบ่งเขตการปกครองภายในตำบลนาหูกวางออกเป็น 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลนาหูกวาง มีเขตการปกครองทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีความลาดเอียงจากเทือกเขาตะนาวศรีลงสู่ทะเลอ่าวไทย สภาพพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกมะพร้าว ตำบลนาหูกวางมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 139 ตร.กม. หรือ 86,875 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาล้าน และ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สหภาพพม่า

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนมะพร้าว, ประมงชายฝั่ง
อาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว, ปลา

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้า ราษฎร์ในเขตพื้นที่ ต.นาหูกวาง มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 96%
- ประปา ราษฎร์ในเขตพื้นที่ ต.นาหูกวาง มีระบบน้ำประปาใช้ จำนวน 10 หมู่บ้าน (แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน)
- โทรศัพท์ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 7 และ 12

การเดินทาง

การคมนาคมของ ต.หูกวาง มีการคมนาคมประเภททางบก สามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ และทางรถไฟสายใต้ ซึ่งตัดผ่านทางทิศตะวันออกของตำบล ในแนวเหนือ - ใต้ โดยจะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟบ้านดอนทราย หมู่ที่ 2 สำหรับเส้นทางรถยนต์ที่สำคัญ และเป็นถนนสายหลักของตำบล ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนลาดยางแอสพัสท์ตัดผ่านตำบลในแนวเหนือ - ใต้ ขนานไปกับเส้นทางรถไฟ นอกจากนี้ ยังมีถนนราดยางอีกหลายสายตัดแยกจากถนนเพชรเกษมเข้าสู่หมู่บ้านต่าง ๆ ได้ทุกหมู่บ้าน โดยใช้พาหนะรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน ได้อย่างสะดวกทุกเส้นทาง ที่ทำการ อบต.นาหูกวาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทับสะแกไปทางใต้ ประมาณ 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดก้านมะพร้าว,ป่าศรนารายณ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์