ข้อมูลตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยยางจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2501 ที่เรียกว่า "ห้วยยาง" เนื่องจากมีลำห้วยไหลผ่าน และต้นยางใหญ่อยู่จำนวนมาก ต.ห้วยยางตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของ อ.ทับสะแก ปัจจุบัน แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน และได้ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อวันที่ 2 มีนาคา 2538

พื้นที่

สภาพพื้นที่มีความลาดชันจากทางทิศตะวันตก วิ่งเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ลาดลงไปสู่ทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นอ่าวไทย สภาพดินเป็นดินทราย และสภาพพื้นที่ที่ลาดเชิงเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.แสงอรุณ ต.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง, แปรรูปผลผลิต

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ตู้ไปรษณีย์ โทรศัพท์สาธารณะ บังกะโล ร้านอาหาร สถานีตำรวจ ฯลฯ

การเดินทาง

การคมนาคมที่สะดวก 2 เส้นทาง ทั้งทางรถยนต์ และรถไฟ มีสถานีรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จากกรุงเทพฯ ถึงตำบลห้วยยาง ระยะทาง 300 กม.

ผลิตภัณฑ์

มะพร้าวอบน้ำผึ้ง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มแม่บ้านหัวเขา
ประจวบคีรีขันธ์