ข้อมูลตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกำเนิดนพคุณ เมื่อปี พ.ศ.2459 เป็นชื่อของอำเภอ และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ในปี พ.ศ.2460 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามอำเภอกำเนิดนพคุณเป็นอำเภอบ่งสะพานมาจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนชื่อกำเนิดนพคุณภายหลังต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ ตำบลบางสะพานใหญ่ ต่อมาเมื่อปีประมาณปี พ.ศ.2486 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อตำบลบางสะพานใหญ่เป็นตำบลกำเนิดนพคุณมาจนถึงปัจจุบันนี้ ตำบลกำเนิดนพคุณตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางสาะพาน โดยแบ่งเขตการปกครองจำนวน 8 หมู่บ้าน หมู่ 1 และ หมู่ 5 บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลกำเนิดนพคุณ หมู่ 2, 3, 4, 5 บางส่วน หมู่ 6, 7, 8 อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

พื้นที่

เป็นชุมชนหนาแน่นมากในเขตเมือง ส่วนพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีประชาชนอาศัยอยู่เบาบางกว่าในเขตเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- มีประปาใช้ร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด
- มีโทรศัพท์ใช้ร้อยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมด

การเดินทาง

มีถนนเข้าสู่ตำบลจำนวน 2 เส้นทาง เป็นถนนลาดยางทั้ง 2 เส้นทาง ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอบางสะพานถึงตำบล ระยะทางประมาณ 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด-เปล-ตะกร้า

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
2. โรงพยาบาลบางสะพาน
3. วัดนาผักขวง
4. วัดเขาโบสถ์
5. วัดถ้ำเขาน้อย
6. อบต.กำเนิดนพคุณ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดเขาโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.กำเนิดนพคุณ เป็นวัดเก่าแก่และเป็นที่ประดิษฐ์สถานของหลวงปู่ท้วม ซึ่งประชาชนในตำบลและใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธาอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอบางสะพาน บริเวณวัดสร้างติดเขา โดยสร้างโบสถ์ไว้บนเขาซึ่งทำบันไดสำหรับเดินทางขึ้นไปเคารพสักการะพระพุทธรูป
2 วัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นมานานแล้ว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต.กำเนิดนพคุณ บริเวณถ้ำสวยงามมากเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

โรงแรม
1 ซุนเฮง 49 ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทร : 032 691018 จำนวน 14 ห้อง ราคา 150 บาท
2 ราม่าอินน์ หมู่ 1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 032-548219-20

ร้านอาหาร
1 ร้านเอี๊ยวโต้ง หมู่ 1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์
2 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
3 ที่นอนเด็กอนุบาล ที่นอนเด็กอนุบาล
4 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่าง ๆ มากมายนานาชนิด เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว ตะกร้าก้านมะพร้าว/หวาย เปลยวน และดอกไม้ประดิษฐ์จากแป้งข้าวเหนียว
5 หนมบางสะพานเค้กกล่องมะพร้าวน้ำหอม หนมบางสะพานเค้กกล่องมะพร้าวน้ำหอม
6 หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว เช่น กระเป๋า ขันน้ำพร้อมพานรอง กาน้ำ กระเป๋าถือ เป็นต้น
7 ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไม้กวาดก้านมะพร้าว
8 ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไม้กวาดก้านมะพร้าว

สินค้าโอทอป ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

สวีทโฮม เบเกอรี่
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มสตรีแม่บ้านปอแดง
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านปอแดง
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มชุมชนบ้านเขากะจิ
ประจวบคีรีขันธ์