ข้อมูลตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลกำเนิดนพคุณ เมื่อปี พ.ศ.2459 เป็นชื่อของอำเภอ และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ในปี พ.ศ.2460 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามอำเภอกำเนิดนพคุณเป็นอำเภอบ่งสะพานมาจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนชื่อกำเนิดนพคุณภายหลังต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ ตำบลบางสะพานใหญ่ ต่อมาเมื่อปีประมาณปี พ.ศ.2486 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อตำบลบางสะพานใหญ่เป็นตำบลกำเนิดนพคุณมาจนถึงปัจจุบันนี้ ตำบลกำเนิดนพคุณตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางสาะพาน โดยแบ่งเขตการปกครองจำนวน 8 หมู่บ้าน หมู่ 1 และ หมู่ 5 บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลกำเนิดนพคุณ หมู่ 2, 3, 4, 5 บางส่วน หมู่ 6, 7, 8 อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

พื้นที่

เป็นชุมชนหนาแน่นมากในเขตเมือง ส่วนพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีประชาชนอาศัยอยู่เบาบางกว่าในเขตเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- มีประปาใช้ร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด
- มีโทรศัพท์ใช้ร้อยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมด

การเดินทาง

มีถนนเข้าสู่ตำบลจำนวน 2 เส้นทาง เป็นถนนลาดยางทั้ง 2 เส้นทาง ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอบางสะพานถึงตำบล ระยะทางประมาณ 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด-เปล-ตะกร้า

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

สวีทโฮม เบเกอรี่
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มสตรีแม่บ้านปอแดง
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านปอแดง
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มชุมชนบ้านเขากะจิ
ประจวบคีรีขันธ์