ข้อมูลตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลพงศ์ประศาสน์ เดิมชื่อ "ตำบลนาพร้าหัก" มีประวัติเล่าว่า บริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง มีประชาชนตั้งบ้านเรือนบริเวณหนองน้ำ ได้ถางป่าใกล้หนองและมีดพร้าได้ตกน้ำ จึงได้ชื่อว่า "หมู่บ้านนาพร้าหัก" ต่อมาหมู่บ้านได้มีความเจริญขึ้น และเมื่อได้มีการตั้งอำเภอบางสะพาน จึงมีฐานะเป็นตำบลนาพร้าหัก ต่อมามีผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่ง ได้เดินทางมาเยี่ยมและมองเห็นความสวยงามของหมู่บ้าน จึงให้ขุนพงศ์ประศาสน์ (วงษ์พึ่งประดิษฐ์) นายอำเภอขณะนั้นพัฒนาท้องที่ โดยเฉพาะถ้ำเขาม้าร้อง ซึ่งสวยงามมาก และได้เปลี่ยนชื่อจาก "ตำบลนาพร้าหัก" มาเป็น "ตำบลพงศ์ประศาสน์"

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา มีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก พื้นที่ทั่วไปมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทำการเกษตร มีเนื้อที่รวม 92 ตร.กม. หรือประมาณ 57,500 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 10.5 ของพื้นที่อำเภอ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลร่อนทอง และ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 90
- มีประปาใช้ คิดเป็น ร้อยละ 70
- มีโทรศัพท์ใช้ ร้อยละ 60

การเดินทาง

ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ( ถนนฝ่ายท่า - หนองหัดไท ) เข้าสู่ตำบล

ผลิตภัณฑ์

ยาหม่องน้ำ, สับปะรดกวน, ไข่เค็ม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มวังขอนร่วมใจ
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มแกะสลักไม้
ประจวบคีรีขันธ์