ข้อมูลตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลร่อนทอง เล่ากันต่อมาว่าเดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเมืองกำเนิดนพคุณ และเป็นพื้นที่ที่มีแร่ทองคำเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่บ้านป่าร่อน ได้มีราษฎรจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งชาวต่างชาติได้อพยพเข้ามาในพื้นที่ขุดหาแร่ทองคำ มีการจัดตั้งบ้านเรือนกันเป็นกลุ่ม ๆ เช่น ที่กลุ่มตลาดห้วยจังหัน กลุ่มท่าตลาด ฯลฯ เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองใหม่ เมืองกำเนิดนพคุณ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอบางสะพาน ก็ได้มีการจัดตั้งตำบลต่าง ๆ ขึ้น เช่น ตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลธงชัย ตำบลพงศ์ประศาสน์ ตำบลบางสะพานน้อย และตำบลป่าร่อน (ตำบลร่อนทองในปัจจุบัน) และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำบลให้มีความหมายกว้างขึ้นกว่าเดิม โดยเปลี่ยนจากตำบลป่าร่อนเป็น "ตำบลร่อนทอง"

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่หุบเขาสลับกับพื้นที่ราบ โดยมีหุบเขาทางทิศตะวันตกแลเป็นพื้นที่ราบลงมาทางทิศตะวันออก มีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ อากาศชุ่มชื้น มีลำคลองสายสั้น ๆ ไหลลงสู่พื้นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทองมงคล อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนมะพร้าว ยางพารา ทุเรียน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,119 ครัวเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ สามารถใช้ถนนเพชรเกษม เดินทางมาถึงอำเภอเมือง แล้วเดินทางต่อมาทางทิศใต้ผ่นอำเภอทับสะแก เข้าเขตอำเภอบางสะพาน ถึงตำบลร่อนทอง

ผลิตภัณฑ์

กล้วยกวน,ทุเรียนคลองลอย

สินค้าโอทอป ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์