ข้อมูลตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลธงชัย แต่เดิมในสมัยพระเจ้าเอกาทศรถได้ยกพลเพื่อเดินทางไปปราบพระยาตะนาวศรี ผ่านมาและชุมชนพลที่ตำบลนี้ โดยมีทัพส่วนหน้าพักค้างพร้อมทั้งกระทำพิธีฉลองชัยเฉลิมพล ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า "บ้านธงชัย" ราว ร.ศ.113 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการยกฐานะอำเภอกำเนิดนพคุณและได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางสะพาน ในปี พ.ศ.2460 บ้านธงชัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางสะพานและมีฐานะเป็นตำบล ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2522 กรมการปกครองได้ประกาศตั้งตำบลชัยเกษม ได้แยกหมู่บ้านออกไปขึ้นกับตำบลชัยเกษม จำนวน 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลธงชัยแบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลาดชันขนาดปานกลาง พื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนตื้นกักเก็บน้ำได้น้อย มีเนื้อที่ประมาณ 58,750 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.กำเนิดธงชัย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,320 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 987 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้สะดวกมีถนนสายหลัก 2 สาย คือ
- ทางหลวงจังหวัด สายเพชรเกษม - บ้านกรูด
- ถนน รพช. สายท่าหล่อ - หนองระแวง เข้าสู่ตัวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์

ปลาเค็ม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

กายาสาทสามอ่าว
ประจวบคีรีขันธ์
น้ำส้มพิชญา
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มสุรากลั่นชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์