ข้อมูลตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลชัยเกษม เดิมเป็นหมุ่บ้านที่มีพื้นที่ขึ้นอยู่กับตำบลธงชัย แต่ต่อมามีประชากรมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่มีเนื้อที่กว้างขวางยากแก่การปกครอง และพื้นที่ส่วนหนึ่งด้นทางทิศตะวันตกของตำบลเป็นพื้นที่ ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าทึบสลับกับเทือกเขา การเดินทางทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงและตรวจตราดูแล จึงได้จัดให้มีการแยกตำบลขึ้น โดยได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2522 ให้แยกตำบลจากอำเภอธงชัยมาเป็น "ตำบลชัยเกษม" โดยได้โอนหมู่บ้านจากตำบลธงชัยมาเป็นตำบลชัยเกษมจำนวน 5 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านหินตั้ง บ้านดงไม้งาม บ้านมรสวบ และบ้านสี่แยกบ้านกรูด

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบ ทางทิศตะวันตกมีเทือกเขายาวเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ และเป็นแหล่งต้นน้ำคลองกรูด มีเนื้อที่ประมาณ 139,317 ไร่ หรือประมาณ 222.9 ตร.กม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.กำเนิดนพคุณ และ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำน้ำตาลมะพร้าว

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน
- มีประปาหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะ 4 หมู่บ้าน

การเดินทาง

จากกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม เดินทางมาถึงอำเภอเมือง แล้วเดินทางต่อมาทางทิศใต้ ผ่านอำเภอทับสะแก เดินทางต่อเข้าเขตอำเภอบางสะพาน ซึ่งเป็นเขตตำบลชัยเกษม

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใบบัว-ขนุนทอดอบกรอบ,กระดาษใยกล้วย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มวุ้นมะพร้าวลอยแก้ว
ประจวบคีรีขันธ์
BT กล้วยอบบางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มกล้วยอบบางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มแม่บ้านหนองโปร่ง
ประจวบคีรีขันธ์