ข้อมูลตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลทองมงคล เดิมราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดเพชรบุรี มาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินที่บ้านธรรมรัตน์การแย่งชิงในการทำมาหากิน ทำให้เกิดปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวกขึ้น มีการรบราฆ่าฟันกันถึงชีวิตระหว่างคนเพชรบุรีและคนนครศรีธรรมราช จนต่อมาปัญหาต่าง ๆ สงบลง ทางกรมการปกครองจึงเสนอขอจัดตั้งเป็นตำบล เพื่อให้สะดวกแก่การปกครองไม่ให้ปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมาเหมือนในอดีต ราษฎรอาวุโสและผู้นำท้องถิ่น พร้อมทั้งทางราชการคิดว่าเมื่อปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้ว ก็น่าจะตั้งชื่อตำบลให้เป็นศิริมงคลกับท้องถิ่น โดยคิดว่าตำบลนี้แยกจากตำบลร่อนทอง ก็น่าจะตั้งชื่อให้มีคำว่าทองเหมือนตำบลเดิม จึงตั้งชื่อว่า "ตำบลทองมงคล" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาและที่ราบ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวเขตชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ มีเนื้อที่ประมาณ 141,875 ไร่ หรือประมาณ 227 ตร.กม ตำบลทองมงคลตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางสะพานประมาณ 20 กม. และห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 80 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาตะนาวศรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน
- มีประปา 13 แห่ง
- มีโทรศัพท์สาธารณะ 27 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลจำนวน 2 เส้นทาง คือ
1. ถนนวัดถ้ำเขาม้าร้อง - วังยาว เป็นถนนลาดยางประมาณ 4 กม.
2. ถนนอำเภอบางสะพาน - สามแยก - ถนนเพชรเกษม ถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

จักสานหวาย,อาหารแปรรูป,สับปะรดสี่รส,ข้าวเกรียบกุ้ง

สินค้าโอทอป ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์