ข้อมูลตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลปากแพรก ชื่อ ปากแพรก เพราะมีลักษณะคลองใหญ่สองสายมารวมกัน มีลักษณะเป็นสองแพรก คือ คลองหนองห้วยฝาก และคลองลำชู บริเวณหมู่ที่ 2 และเป็น ตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่เดิม และต่อมาพื้นที่บางส่วนแยกเป็นตำบลช้างแรก

พื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 30 ตร.กม. หรือ 18,750 ไร่ สภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ซึ่งติดต่อทะเลอ่าวไทย สภาพของดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, ประมง, ค้าขาย, รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

- จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า 6 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็น 90%
- น้ำประปา จำนวนผู้ใช้น้ำประปา 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5
- โทรศัพท์ มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ คือ หมู่ที่ 4
- ถนนลาดยาง 12 สาย คอนกรีต เสริมเหล็ก 8 สาย ลูกรัง 25 สาย

การเดินทาง

ถนนสายเทศบางตำบลบางสะพานน้อย - เขาลักษ์จันทร์ ระยะทาง ประมาณ 4,000 เมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดจากก้านและใยมะพร้าว, ผ้าบาติก, ขิงดอง

สินค้าโอทอป ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์