ข้อมูลตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลทรายทอง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางสะพานน้อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านในไร่ หมู่ 2 บ้านกำมะเสน หมู่ 3 บ้านชายทะเล หมู่ 4 บ้านฝั่งแดง หมู่ 5 บ้านบางเบิด หมู่ 6 บ้านบ่อไพ หมู่ 7 บ้านห้วยสัก หมู่ 8 บ้านทุ่งสีเสียด หมู่ 9 บ้านเขาปุก หมู่ 10 บ้านหนองหัดไท

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ อ.ประทิว จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน
- มีประปาใช้บางหมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะ 12 แห่ง

การเดินทาง

เส้นทางหลักจากอำเภอเข้าหมู่บ้านระยะทาง 11 กม.

ผลิตภัณฑ์

ตะกร้าผลไม้, ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว, ตุ๊กตาไม้

สินค้าโอทอป ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์