ข้อมูลตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลช้างแรก แต่เดิมมีสองครอบครัวไปตั้งโรงงานน้ำมันยาง (ภาษาท้องถิ่นเรียกน้ำมันชัน) พร้อมทั้งปลูกพืชต่าง ๆ ไว้เป็นอาหาร ต่อมามีหมอเฒ่าสงฆ์ได้ไปตั้งคอกช้างอยู่ที่คลองลำจริง วันหนึ่งมีช้างลูกอ่อน 2 เชือกมาเข้าคอก หมอเฒ่าสงฆ์นำเอาแม่ช้างไป ส่วนลูกช้างได้นำมาแลกกับหัวมันเทศและผักของครอบครัวทำน้ำมันยาง พื้นที่ตรงนี้จึงเรียกว่า "บ้านช้างแลก" ต่อมาปี พ.ศ.2481 ทางราชการได้สร้างถนนเพชรเกษมผ่าน กรมทางหลวงเขียนป้ายบ้านเป็น "บ้านช้างแรก" จึงเรียกชื่อดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลช้างแรกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทีว่าการอำเภอบางสะพานน้อย ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 8 กม. มีพื้นที่ 185,000 ไร่ มีแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ยาวประมาณ 20 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางสะพาน ต.ปากแพรก และ ต.ทราายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงโคนม ปลูกผัก

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
- มีโทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางจากที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย ด้วยถนนสายเพชรเกษม - ปากคลอง ผ่านตำบลปากแพรก ถึงตำบลช้างแรกระยะทาง 8 กม. และเข้าหมู่บ้านต่าง ๆ โดยมีถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลัก

ผลิตภัณฑ์

ขิงดอง, กรอบกระจกเงาจักสานจากไม้ไผ่

สินค้าโอทอป ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์