ข้อมูลตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลไชยราช เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางสะพานน้อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านไชยราช หมู่ 2 บ้านคอกอ้ายเผือก หมู่ 3 บ้านบางเจริญ หมู่ 4 บ้านทองอินทร์ หมู่ 5 บ้านหนองหิน หมู่ 6 บ้านหมากผู้

พื้นที่

ตั้งห่างจากที่ว่าการอำเภอ 22 กม. มีพื้นที่ประมาณ 166,000 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,088 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตัดผ่านตำบลไชยราช รวมระยะทาง 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

กาแฟ, ทุเรียนทอดกรอบ

สินค้าโอทอป ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์